FWIE

 
 

Status

Kraska (Coracias garrulus L.) jest ptakiem z rzędu kraskowych (Coraciiformes) z rodziny krasek (Coraciidae). W Europie kraska Coracias garrulus jest jedynym przedstawicielem rodziny. Na świecie rodzaj kraska (Coracias) reprezentowany jest przez 8 gatunków, charakterystycznych dla tropików i subtropików. W Europie kraska jest gatunkiem z kategorii zagrożenia SPEC 2 (gatunki ptaków, których populacje są skoncentrowane w Europie, oraz status ochronny jest uznany za niekorzystny). W związku z powyższym gatunek ten znalazł się na Europejskich Czerwonych Listach Zwierząt Ginących i Zagrożonych otrzymując status „gatunek skrajnie zagrożony” lub wręcz „gatunek wymarły” (np. Belgia Holandia, Niemcy, Czechy…). W całej Unii Europejskiej znajduje na liście Konwencji Berneńskiej (o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej) i Bońskiej (o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt), zaś Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej uwzględnia kraskę jako gatunek który należy chronić w ramach wyznaczonych obszarów Natura 2000. W Polsce kraska to gatunek skrajnie nielicznie lęgowy, występujący lokalnie, wyspowo, w kilku istniejących jeszcze ostojach we wschodniej części kraju. Według Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jest to gatunek o najwyższej kategorii zagrożenia CR- gatunek krytycznie zagrożony. Podlega także ochronie gatunkowej zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, oraz zgodnie z tym Rozporządzeniem wymaga dodatkowo ochrony czynnej. Ponadto kraska objęta jest ochroną strefową tzn. drzewo z miejscem lęgów objęte jest ochroną całoroczną, oraz strefa 10 metrów od miejsca lęgowego objęta jest okresowymi ograniczeniami (strefa ochrony okresowej) od 1.04 do 31.08.

 


 

 

 

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
przy współpracy z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym, Kraśnicką i Zamojską Grupą OTOP, Przemyskim Towarzystwem

Ornitologicznym i Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym    
Sponsorami projektu są:

Ambasada Królestwa Niderlandów, Program Małych Dotacji  GEF/SGP,    JAWOR Marcin Krzyżański,  WFOŚiGW w Rzeszowie, Marcin Filipek


                       

    webmaster Konrad Kata