FWIE

 

 

 


 Kraskę często możemy spotkać przesiadująca na drutach


Żerująca kraska.

 

 

Siedlisko

Kraska to ptak krajobrazu rolniczego. Siedlisko kraski w Polsce charakteryzuje się mozaikowatością z fragmentami ekstensywnie użytkowanymi rolniczo. Kraska występuje na terenach gdzie poza polami uprawnymi, łąkami kośnych, pastwiskami znajdują się różne nieużytkowane fragmenty. Cechą charakterystyczną jest obecność na tych terenach zadrzewień bądź pozostawionych remiz śródpolnych, zadrzewień nadrzecznych czy lokalnych lasów przy zabudowaniach. Kraska jest ptakiem, który lubi spokój, chociaż nie unika człowieka. Często przeprowadza legi tuż przy siedzibach ludzkich. Omija zwarte kompleksy leśne, chociaż kilkadziesiąt lat temu częste były legi kraski na zrębach drzewostanów. Obecnie częściej wykorzystuje takie siedliska do żerowania. Kraska przeprowadza lęgi w dziuplach znajdujących się zazwyczaj w olszach, wierzbach oraz sosnach wykłutych wczesnej przez dzięcioły; zielonego i czarnego . Na terenie Podkarpacia większość dziupli zlokalizowanych jest w olszach wykutych przez dzięcioły zielone.


 

Krajobrazy pastwisk i olsów nadrzecznych to siedliska kraski na Podkarpaciu

 

 

 

Siedliska kraski

 

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
przy współpracy z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym, Kraśnicką i Zamojską Grupą OTOP, Przemyskim Towarzystwem

Ornitologicznym i Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym    
Sponsorami projektu są:

Ambasada Królestwa Niderlandów, Program Małych Dotacji  GEF/SGP,    JAWOR Marcin Krzyżański,  WFOŚiGW w Rzeszowie, Marcin Filipek


                       

    webmaster Konrad Kata