FWIE

 

. .

 

 

 


AKCJA KRASKA
ochrona kraski w Polsce południowo - wschodnie

Począwszy od 2003 roku rozpoczęto wzmożone zainteresowanie gatunkiem na terenie Podkarpacia a od 2005 pod nazwą „Akcja Kraska” prowadzono szereg działań edukacyjno - ochroniarskich nad tym gatunkiem. Działania w ramach „Akcji Kraska”:

• przeprowadzono inwentaryzację kraski na terenie Podkarpacia

• zebrano wiele danych na temat biologii gatunku,

• wywieszono zmodyfikowane budki lęgowe typu „D”. Od 2005 roku - blisko 200 budek na terenie Podkarpacia. Cześć z budek było dowieszonych w kolejnych latach na nowych miejscach. Zaobserwowano że budki wywieszone w miejscach występowania krasek w przypadku braku naturalnych dziupli są chętnie wykorzystywane

• w celu ochrony stanowisk lęgowych kraski wyznaczono i wypełniono formularze nowego obszaru Natura 2000 Puszczy Sandomierskiej obecnie jest to Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB180005 Puszczy Sandomierskiej.

• czyszczono budki i dziuple w celu ochrony przed pasożytami i zapełnianiem się oraz poddano zebrany materiał analizie składu pokarmowego.

 • nawiązano współpracę z różnymi ornitologami z Europy zajmującymi się problematyką ochrony kraski. Obecnie wprowadzane są doświadczenia zachodnich partnerów w ochronie kraski.

• uczestnicy „Akcji Kraska” reprezentują na Polskę w międzynarodowym projekcie ochronie kraski. W 2008 roku uczestniczyli w konferencji Międzynarodowej na Węgrzech.

• zorganizowano Ogólnopolską Konferencję Kraskową”,(5-6 XI 2005). Celem Konferencji było podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat kraski i stworzenie wspólnego planu ochrony tego ptaka dla całej Polski

• zorganizowano obóz ornitologiczny w Łazorach w dniach 17-23 VII 2006, którego głównym celem było wyszukiwanie nowych stanowisk kraski

• przekazano Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody, szczegółowych danych o aktualnym rozmieszeniu krasek

• zebrane dane na temat kraski przedstawiane są w pracach popularno-naukowych i naukowych

• prowadzono szeroką akcję edukacją: • wygłoszono i zaprezentowano kilkadziesiąt referatów dla szkół, ekologów, ornitologów oraz dla różnych instytucji

  • zrealizowano na temat kraski i Akcji Kraska, filmy i audycje radiowe który ukazały się w TVP i radiu ,

  • prowadzono rozmowy z lokalną ludnością w miejscach występowania kraski

  • wydano materiały edukacyjne, kalendarze (2006 i 2007 rok) foldery oraz koszulki ze specjalnie opracowanym logo kraski

  • stworzono stronę internetową www.kraska.eco.pl na której przedstawimy dane o naszej działalności.

Wybrane materiały edukacyjne

W ramach projektu ukazało się wiele artykułów i wygłoszono audycje radiowe. przykładowe : 
 
 - „Niebieski Cudak”. Sztafeta 4 sierpnia 2005,
  - „Kraska -ptak ziemi Kolbuszowskiej”. Ziemia Kolbuszowska nr 9/117 IX 2005,
  -  „Papuga z nad a Wisły” Wiedza i Życie, nr 10, październik 2005,
  - „Zagrożony ptak Doliny Tanwi - kraska”. Gazeta Tanew IX-X 2005 nr 8,
  - „Konferencja Ornitologów”. Ziemia Kolbuszowska nr 12/120 grudzień 2005,
  - "Kraska - piękno które ginie". Przyroda Polska nr 6: 6-7, 2006,
  - "Kraska- Podkarpacki klejnot" Ptaki Polski nr 1/2007 Mariusz Szyszka i Konrad Kata
  - Radio  „Cmolas” 9 II 2006 audycja na temat kraski.
  - Radio Leliwa 2 audycje w lipcu, w tym 25 lipca - 10 minutowy wywiad z konkursem wiedzy o krasce.


  Prezentacja dla dzieci na temat kraski

w Łazorach (Lipiec 2006)

3.jpg

Ogólnopolska Konferencja Kraskowa (Kolbuszowa 2005)


kalendarz

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
przy współpracy z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym, Kraśnicką i Zamojską Grupą OTOP, Przemyskim Towarzystwem

Ornitologicznym i Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym    
Sponsorami projektu są:

Ambasada Królestwa Niderlandów, Program Małych Dotacji  GEF/SGP,    JAWOR Marcin Krzyżański,  WFOŚiGW w Rzeszowie, Marcin Filipek


                       

    webmaster Konrad Kata